Generelle avtalevilkår for tjenester levert av Hesbynett – Gjeldende fra 14. mars 2014

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR TJENESTER LEVERT AV HESBYNETT AS

GJELDENDE FRA 14.03.2014

1. GYLDIGHETSOMRÅDE

Disse vilkårene gjelder avtale om leveranse av tjenester og produkter levert eller satt opp av HESBYNETT AS.

2. GENERELT

De her angitte betingelser regulerer KUNDENS tilgang til og utnyttelse av tjenester levert av HESBYNETT AS. Ved bestilling av tjenester forplikter KUNDEN å ha gjort seg kjent med, og aksepterer disse betingelsene i sin helhet.

3. PARTENES PLIKTER OG ANSVAR

HESBYNETT AS skal sørge for at KUNDEN får tilgang til de av tjenestene beskrevet på HESBYNETT AS sin hjemmeside som er bestilt av KUNDEN (Tjenestene).
KUNDEN skal ved bestilling informere HESBYNETT AS om følgende opplysninger: Navn, installasjonsadresse, fakturaadresse og fødselsdato.
Juridiske personer skal i tillegg oppgi organisasjonsnummer og kontaktperson som kan dokumentere rett til å forplikte KUNDEN.
KUNDEN skal straks melde ifra til HESBYNETT AS ved adressebytte eller andre endringer som kan ha betydninger for kundeforholdet. KUNDEN plikter å stille med en teknisk kontaktperson slik at nødvendig informasjon gis til HESBYNETT AS. KUNDEN må hente eller ta imot eventuellt bestillt utstyr på avtalt tid og sted. Hvis kunden ikke oppfyller dette eller installatør på annen måte blir forhindret av KUNDEN eller KUNDENS representant, har HESBYNETT AS rett å kreve erstatning for transportutgifter og annet tap på kr 500,- eks mva (“bomtur”). Dersom KUNDEN allikevel ikke kan møte opp på installasjonsdato plikter KUNDEN å varsle HESBYNETT AS skriftlig innen 3 dager før avtalt dato.
KUNDEN skal ikke endre på, frakoble, omplassere eller på noen annen måte forårsake forhold som kan virke forstyrrende inn i HESBYNETT AS sine tjenester. Reparasjon og vedlikehold av Utstyr skal kun utføres av HESBYNETT AS. Utstyr som leveres og eies av HESBYNETT AS skal leveres tilbake til HESBYNETT AS ved endt kundeforhold, hvis ikke utstyret er levert tilbake innen 14 dager så vil HESBYNETT AS fakturere kunden for den kostnaden utstyret har hatt samt for konfigureringen av dette utstyret. Utstyr skal ikke uten skriftlig samtykke fra HESBYNETT AS overlates til andres besittelse eller bruk.
KUNDEN er ansvarlig for betaling av de tjenester som er bestilt eller benyttet. Dette gjelder også andres bruk av tjenesten, herunder uvedkommendes bruk, såfremt KUNDEN ikke kan bevise at bruken skyldes uaktsomhet fra HESBYNETT AS.

4. BEGRENSNING AV LEVERANDØRS ANSVAR OG REKLAMASJON

Ansvar overfor HESBYNETT AS kan ikke gjøres gjeldende for feil eller mangler som måtte oppstå som følge av: Sammenkobling av utstyr eller bruk av programvare som er levert av andre enn HESBYNETT AS, eller der HESBYNETT AS ikke selv har foretatt sammenkobling eller på annen måte godkjent den. Foretatte endringer, modifikasjoner, vedlikehold, reparasjoner eller lignende av utstyr eller programmer av andre enn HESBYNETT AS sine egne ansatte eller andre som HESBYNETT AS har godkjent.
HESBYNETT AS er ikke ansvarlig for tapt fortjeneste eller andre tap, direkte eller indirekte som måtte oppstå på grunn av feil eller mangler ved de leverte produkter eller ved forsinkelse. HESBYNETT AS er heller ikke ansvarlig for tap av data eller driftsavbrudd som følge av mangler ved leverte produkter. HESBYNETT AS erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset oppad til de leverte varenes salgspris.
Dersom KUNDEN anser at HESBYNETT AS er ansvarlig for feil, mangler eller forsinkelser må dette uten ugrunnet opphold meddeles HESBYNETT AS skriftlig. Reklamasjon på fakturabeløp må fremsettes innen tre dager etter betalingsfristens utløp. Reklamasjon på arbeid og/eller montering utført av HESBYNETT AS må fremsettes innen to uker etter ferdigmelding av arbeid.
HESBYNETT AS kan ikke holdes ansvarlig for skade på data som lagres på eller overføres via Internett-server, eller indirekte konsekvenser som følge av skade på data.
HESBYNETT AS skal ikke holdes ansvarlig hvis uvedkommende bevisst eller ubevisst skaffer seg adgang til KUNDENS nettverk.
HESBYNETT AS forbeholder seg av tekniske grunner retten til innsyn av all informasjon som måtte lagres på eller overføres via HESBYNETT AS sitt nettverk/utstyr.
HESBYNETT AS fraskriver seg et hvert ansvar for eventuelle feil ved estimerte leveringstider og økonomisk tap kunden måtte få som følger av forsinket eller uteblitt leveranse.
HESBYNETT AS er ikke overfor KUNDEN ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler.

Som indirekte tap regnes:
Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning(driftsavbrudd)
Tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn)
Tapt fortjeneste som følge av et en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt.

5. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

HESBYNETT AS vil, ved mottatt bestilling, kredittsjekke KUNDEN. Det betales faste løpende priser på forskudd – månedlig avregning blir brukt dersom KUNDE ikke utrykker ønske om andre perioder. Priser for de enkelte tjenester følger av de til en hver tid gjeldende prislister på HESBYNETT AS sin hjemmeside (https://hesbynett.no).
Ved forsinket betaling påløper 8% morarenter pr. påbegynt måned.
For å forenkle fakturarutinene forbeholder HESBYNETT AS seg retten til å justere abonnementsperioder mot kvartalsskifter. Det blir beregnet administrasjonsgebyr på faktura.
HESBYNETT AS forbeholder seg retten til å la andre selskap forstå registrering, fakturering og oppfølging overfor den enkelte abonnent.
HESBYNETT AS betinger seg salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tilegg av eventuelle renter og omkostninger i sin helhet er betalt.
Dersom det mellom bestillingstidspunkt og leveringstidspunkt inntrer endringer i valutakursene, devaluering, endring i toll- og avgiftsatser eller andre inngrep fra offentlige myndigheter som medfører at HESBYNETT AS sin inntakskost for de leverte varer økes med mer enn 5%, forbeholder HESBYNETT AS seg rett til å øke salgsprisen på varene tilsvarende. Alle priser kan endres uten varsel.
For abonnement med bindingstid er det anledning til å øke prisene dersom det generelle prisnivået for tjenesten øker.
Utstyr som følger med i etableringsprisen er HESBYNETT AS sin eiendom. Dette gjøres for at HESBYNETT AS ønsker å ha muligheten til å ta dette i innbytte dersom HESBYNETT AS bestemmer seg for å skifte til en eventuelt nyere standard, og dermed unngår KUNDEN å påkoste innkjøp av nytt utstyr. Skulle utstyret bli skadet, vil KUNDEN ved innbytte måtte betale for utstyret.
Alle priser oppgitt i denne avtalen er ekskludert mva. (25% pr 14.03.2014)

6. FORUTSETNINGER, BRUKSRETT OG VIDERESALG

Abonnement på tjenesten kan tegnes av myndige enkeltpersoner. Abonnementet skal kun benyttes av KUNDEN og dennes familie/husstand. Begrepet ”husstand” omfatter ikke bedrifter. Tjenester for privatkunder tillates ikke brukt kommersielt. KUNDEN har ikke rett til å videreselge tjenester, la utenforstående få tilgang til eller på annen måte benytte tjenesten utover det som denne avtalen gir adgang til. Det er 12 måneders bindingstid fra oppkobling på privatabonnement og 18 måneders bindingstid fra oppkobling på bedriftsabonnement. Brudd på bindingstid vil bli fakturert opp til HESBYNETT AS sine utlegg på tjenesten – se spesielle avtalevilkår for gjeldende tjeneste. Avtaletiden gjelder også ved endringer på linje eller eierbytte med mindre annet er fremgår ved bestilling. Ved fiber leveranse er selve fiberen Hesbynett sin eiendom i 10 år, og tilfaller kunden etter denne perioden om ikke annet er avtalt med borettslaget eller sameiet.

7. MISBRUK AV TJENESTENE

Ved eventuell stenging av abonnementet forplikter KUNDEN seg til å betale ut oppsigelsesperioden som definert i punkt 10 og eventuelle gebyr for å dekke kostnadene misbruket påfører HESBYNETT AS.

8. LEVERINGSBETINGELSER OG INSTALLASJON

Alle produkter leveres ut hos HESBYNETT AS i Stavanger. Transport til bestemmelsesstedet skjer for KUNDENS regning med mindre annet er skriftlig avtalt. Ved bestilt montering hos KUNDE kan det ved kjøring ut over 5 kilometer/25 minutter tilkomme ekstra reisekostnader. Levering anses å ha skjedd når varen er overlevert KUNDE eller dens representant. KUNDEN er selv ansvarlig for installasjon, oppkobling og konfigurering av utstyr ikke levert av HESBYNETT AS som er nødvendig for å benytte tjenestene.

9. FEIL PÅ TJENESTEN

Rettetid på feil meldt inn innen kl 20.00 er normalt innen neste arbeidsdag kl 20.00 når obligatorisk bytte av utstyr og/eller nødvendig feilsøking over telefon er utført.
Betalt feilretting med tekniker på stedet eller utstyrsbytte med bud avtales spesielt.
Dersom det blir oppdaget feil på KUNDEN sitt utstyr etter at tekniker er sendt, ut blir dette fakturert kunden opp til 1.650,-. Dersom det blir sendt ut tekniker fra annen leverandør, vil dette bli viderefakturert KUNDEN i sin helhet.

10. ANNULLERING OG ENDRING AV ORDRE

Annullering eller endring av ordre kan kun skje med HESBYNETT AS samtykke. Forsinket levering eller prisforhøyelse på grunn av kurs- og tollendringer gir ikke rett til heving eller annullering av ordre. Bestillingsvarer og spesialvarer kan ikke avbestilles med mindre HESBYNETT AS har en tilsvarende rett til avbestilling hos underleverandør.
Før utløp av abonnementet mottar KUNDEN en ny faktura. Denne må betales før utløpsdato. I motsatt fall vil beløpet bli sendt til purreinkasso.
Oppsigelsestid for abonnement er ut den måneden vi mottar en skriftlig oppsigelse, pluss en måned. Faste avgifter påløper som normalt i oppsigelsesperioden. En oppsigelse er ikke gyldig før den sendt skriftlig til HESBYNETT AS med referanse til hvilke avtaler den gjelder.

11. FORCE MAJEURE

HESBYNETT AS er ikke ansvarlig for skade eller forsinkelser som er forårsaket av lovendring, krig, streik, lockout, boikott, naturkatastrofer eller lignende omstendigheter som ligger utenfor HESBYNETT AS sin kontroll.
Kjøper kan ikke kreve kjøpet gjennomført eller hevde mislighold dersom overnevnte forhold oppstår, eller dersom gjennomføring av kjøpet vil påføre HESBYNETT AS så stor ulempe og /eller kostnad at dette står i vesentlig misforhold til kjøpers interesse i at HESBYNETT AS gjennomfører leveranse.

12. TAUSHETSPLIKT

HESBYNETT AS plikter i henhold til ekomloven § 2-9 å bevare taushet om opplysninger vedrørende KUNDENS bruk av tjenestene og om innholdet av KUNDENS telekommunikasjon.
Slike opplysninger kan likevel utleveres med KUNDENS samtykke, eller til offentlige myndigheter, domstolene og påtalemyndigheten når HESBYNETT AS er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon i henhold til ekomloven § 9-7.

13. SKADELØSHOLDELSE

KUNDEN forplikter seg til å holde HESBYNETT AS skadeløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot HESBYNETT AS som følge av KUNDENS egen bruk av Tjenestene. KUNDEN skal i slike tilfeller ha rett til å tre inn i kravet, eller i samarbeid med HESBYNETT AS gis anledning til å ivareta sine interesser som om kravet var rettet mot KUNDEN selv. Dersom et slikt krav rettes mot HESBYNETT AS skal KUNDEN dekke, foruten det direkte økonomiske tap, også utgifter til bistand for å håndtere kravet på en
forsvarlig måte samt andre utgifter som står i en rimelig sammenheng med tredjemanns krav.

14. VEDLIKEHOLD

HESBYNETT AS har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i Tjenestene som anses som nødvendige av tekniske, sikkerhetsmessige, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker.
HESBYNETT AS er uten ansvar for kostnader eller tap som KUNDEN måtte bli påført som følge av slike tiltak.
HESBYNETT AS vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og gjøre sitt ytterste for at ulempen for den enkelte KUNDE blir minst mulig.

15. OVERDRAGELSE OG ENDRINGER

Ingen av Partene kan overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtalen uten skriftlig samtykke fra den andre Part.
HESBYNETT AS kan likevel overdra rettigheter og plikter i avtalen til tilknyttede selskap eller i forbindelse med at virksomheten i selskapet helt eller delvis overdras.

16. TVISTER

Tvister mellom KUNDEN og HESBYNETT AS skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.
Tvisten skal løses etter norsk rett i Stavanger Tingrett.

16. DRIFTSANSVAR

For det utstyr som ikke eies av HESBYNETT AS, pliktes ikke HESBYNETT AS til videre drift og feilretting. Dersom det er ønskelig for KUNDEN at HESBYNETT AS tar dette ansvaret, må det gjøres en skriftlig avtale om drift av utstyret. Dette dekkes deretter videre under egne avtalevilkår for drift.
Alle priser er eks mva