Spesielle avtalevilkår for telefonitjenester – Gjeldende fra 1. september 2010

SPESIELLE AVTALEVILKÅR FOR VOIPTJENESTER LEVERT AV HESBYNETT AS

GJELDENDE FRA 1.9.2010
Disse vilkårene supplerer de generelle avtalevilkårene for tjenester levert av Hesbynett AS.

1. GYLDIGHETSOMRÅDE

Disse vilkårene gjelder avtale om leveranse av VoIP-tjenester levert av HESBYNETT AS,
og er et bilag til GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR TJENESTER LEVERT AV
HESBYNETT AS

2. TJENESTEN

Tjenesten HESBYNETT VoIP er et VoIP-abonnement som gir rett til bruk av tjenesten
HESBYNETT VoIP.
HESBYNETT VoIP gir tilgang til telefonnettet, og er avhengig av tilgang til det
internasjonale nettverket internett. Tjenesten inkluderer ikke denne tilgangen eller
eventuelle kostnader for trafikk som følge av bruk av VoIP-tjenesten.

3. BESTILLING

KUNDEN må bestille HESBYNETT VoIP på HESBYNETT AS sine websider eller ved
utfylling av de til enhver tid gjeldende bestillingsskjemaer som sendes eller leveres
HESBYNETT eller en forhandler. Abonnementsavtale anses for inngått så snart tilknytning
er gjennomført. Det er KUNDENS ansvar å sørge for at abonnementsvilkårene til enhver
tid er kjent.

4. ANSVAR FOR TAP

KUNDEN er ansvarlig for tap som følge av misbruk av telefoniabonnement i tiden før
misbruk meldes til HESBYNETT.
For forbrukere er ansvaret begrenset til kr. 1.000,- dersom melding gis straks forbrukeren
får kunnskap om, burde fått kunnskap om eller mistanke om at telefoniadapter har
kommet på avveie, og straks etter at tapet faktisk har funnet sted.
Dersom tapet skyldes grov uaktsomhet, er forbrukeren likevel ansvarlig for inntil kr.
10.000,-. Hvis forbrukeren har utvist forsett eller har unnlatt å gi sperremelding i henhold til
ovennevnte, er ansvaret ubegrenset.
For næringsdrivende foreligger ingen tapsbegrensning.
HESBYNETT er ansvarlig for all bruk av telefoniabonnementet som finner sted etter at
HESBYNETT har mottatt sperremelding. Dette med mindre KUNDEN har muliggjort
misbruket ved grov uaktsomhet eller forsett.

5. FORBRUKERFORHOLD – AVTALER MED BINDINGSTID

Dersom HESBYNETT endrer priser eller vilkår innenfor bindingstiden til forbrukerens
ugunst, kan forbrukeren fritt si opp avtalen. Dette gjelder ikke dersom endringene skyldes
forhold utenfor HESBYNETTS kontroll.

6. PRISER OG PRISENDRINGER

HESBYNETT har rett til å endre prisene. Ved endring til ugunst for KUNDEN skal
KUNDEN varsles med 1 måneds frist. Endringer av priser kan likevel gjennomføres med
kortere varsel dersom de skyldes offentlige pålegg, skatter og avgifter eller andre lignende