Spesielle avtalevilkår for mobiltjenester – Gjeldende fra 1. september 2010

SPESIELLE AVTALEVILKÅR FOR MOBILTJENESTER LEVERT AV HESBYNETT AS

GJELDENDE FRA 1.9.2010
Disse vilkårene supplerer de generelle avtalevilkårene for tjenester levert av Hesbynett AS

1. GYLDIGHETSOMRÅDE

Disse vilkårene gjelder avtale om leveranse av mobiltjenester levert av HESBYNETT AS, og er et bilag til GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR TJENESTER LEVERT AV HESBYNETT AS

2. TJENESTEN

Tjenesten HESBYNETT Mobil er et mobilabonnement som gir rett til bruk av tjenesten
HESBYNETT Mobil.
HESBYNETT Mobil gir tilgang til mobiltelefonnett hvor HESBYNETT har avtale om slik
bruk. Tjenesten kan benyttes innenfor NetComs dekningsområde i Norge og i
dekningsområde for HESBYNETTS roaming partnere utenfor Norge. HESBYNETT Mobil
gir rett til bruk av de tilleggstjenester som KUNDEN har avtalt med HESBYNETT.

3. BESTILLING OG SIM-KORT

KUNDEN må bestille HESBYNETT Mobil på HESBYNETT AS sine websider eller ved
utfylling av de til enhver tid gjeldende bestillingsskjemaer som sendes eller leveres
HESBYNETT eller en forhandler. Abonnementsavtale anses for inngått så snart tilknytning
er gjennomført. Det er KUNDENS ansvar å sørge for at abonnementsvilkårene til enhver
tid er kjent.
KUNDENS SIM-kort er personlig. KUNDEN skal sikre at andre ikke uberettiget får SIMkortet i hende og at det ikke gjøres inngrep i SIM-kortet. KUNDEN skal sikre at de
personlige koder holdes hemmelige. Kodene skal oppbevares atskilt fra SIM-kortet.
SIM-kortet er HESBYNETTS eiendom, og skal kun benyttes i typegodkjente
abonnentutstyr/teleterminal som er i forskriftsmessig stand. Det er ikke adgang til å gjøre
inngrep i SIM-kortet.

4. TAP AV SIM-KORT

KUNDEN skal umiddelbart underrette HESBYNETT når KUNDEN får eller burde fått
kunnskap om eller burde forstått at SIM-kortet er kommet på avveie eller at kodene er blitt
kjent for andre. Sperremeldingen skal foretas straks som angitt på HESBYNETT AS sine
websider. KUNDEN skal straks endre de personlige kodene ved kunnskap om, eller
mistanke om, at andre har fått tilgang til disse.
Abonnementet vil forbli sperret til Kunde gir melding om gjenåpning.
Selv om abonnementet er sperret, vil det påløpe vanlig abonnementsavgift så lenge
tjenesten ikke er oppsagt.

5. ANSVAR FOR TAP

KUNDEN er ansvarlig for tap som følge av misbruk av mobiltelefon eller SIM-kort og koder
i tiden før misbruk meldes til HESBYNETT.
For forbrukere er ansvaret begrenset til kr. 1.000,- dersom melding gis straks forbrukeren
får kunnskap om, burde fått kunnskap om eller mistanke om at mobiltelefon, SIM-kort eller
koder har kommet på avveie, og straks etter at tapet faktisk har funnet sted.
Dersom tapet skyldes grov uaktsomhet, er forbrukeren likevel ansvarlig for inntil kr.
10.000,-. Hvis forbrukeren har utvist forsett eller har unnlatt å gi sperremelding i henhold til
ovennevnte, er ansvaret ubegrenset.
For næringsdrivende foreligger ingen tapsbegrensning.
HESBYNETT er ansvarlig for all bruk av SIM-kortet som finner sted etter at HESBYNETT
har mottatt sperremelding. Dette med mindre KUNDEN har muliggjort misbruket ved grov
uaktsomhet eller forsett.

6. BRUK AV HESBYNETT MOBIL I UTLANDET

KUNDENS bruk av utenlandske mobiltjenester er undergitt de respektive lover og
bestemmelser, takster og vilkår som gjelder for den enkelte operatørs nett.

7. FORBRUKERFORHOLD – AVTALER MED BINDINGSTID

Ved kjøp av operatørlåst terminal vil operatørlåskoden avgiftsfritt være tilgjengelig for
KUNDEN etter bindingstidens utløp. Dersom KUNDEN sier opp abonnement i
bindingstiden vil Kunde på operatørlåskoden mot innbetaling av det til enhver tid
utestående.
Dersom HESBYNETT endrer priser eller vilkår innenfor bindingstiden til forbrukerens
ugunst, kan forbrukeren fritt si opp avtalen. Dette gjelder ikke dersom endringene skyldes
forhold utenfor HESBYNETTS kontroll.

8. PRISER OG PRISENDRINGER

HESBYNETT har rett til å endre prisene. Ved endring til ugunst for KUNDEN skal
KUNDEN varsles med 1 måneds frist. Endringer av priser kan likevel gjennomføres med
kortere varsel dersom de skyldes offentlige pålegg, skatter og avgifter eller andre lignend